Změna směrnice, kterou se omezuje používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (EZZ)

V Úředním věstníku Evropské unie (L137/10, 4.6.2015) vyšla Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/863 ze dne 31. března 2015, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o seznam omezených látek.
Citovaná směrnice stanovuje pravidla pro omezení používání nebezpečných látek (používání olova, rtuti, kadmia, šestimocného chromu, polybromovaných bifenylů a polybromovaných difenyletherů) v elektrických a elektronických zařízeních (EEZ). Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. prosince 2016.

Nahoru